اسناد سازمان

پیام رفیق ولفگانگ ایگرز به روز شهیدان «سازمان رهایی افغانستان»

به کمیته روابط بین‌المللی سازمان رهایی افغانستان،

بدینوسیله درودهای رفیقانه‌ همبستگی خویش را به مناسب دوازدهم نوامبر‌، روز شهدای سازمان رهایی افغانستان‌ می‌فرستم.

تمنا دارم تا بزرگداشت از یاد رهبران و اعضای انقلابی سازمان رهایی افغانستان و رفیق عزیز داکتر فیض احمد‌، رهبر بنیانگذار سازمان رهایی افغانستان که همه در ۴۰ سال گذشته در راه مبارزه برای انقلاب و سوسیالیزم جان سپرده‌اند، با موفقیت انجام پذیرد.

در سال ۱۹۷۰ من اولین بار رفقای افغان شما را در هامبورگ، در‌ پوهنتون دیدم. از آن زمان همبستگی ما با انقلاب افغانستان آغاز گردید. رفقاى افغان رفقایی بودند با روحیه بین‌المللی پرولتری که از دهه‌ها از فعالیت‌های حزب ما صادقانه حمایت ‌کردند.

اجازه دهید تا ولو با تاخیر، بابت این همه سهم انترناسیونالیستی همرزمان تان از شما تشکر نمایم. همچنان به یاد داریم وقتی برژنف از آلمان دیدار می‌کرد، رفقای افغان همکاری نمودند تا حزب ما تظاهرات اعتراضی‌ای را ترتیب دهد. این دهه ۸۰ و آخرین باری بود که من با همرزمان شما دیدار صمیمانه‌ای داشتم.

می‌خواهیم با این پیام همبستگی، عزم خود را برای ادامه مبارزات انقلابی همه رفقایی که توسط امپریالیست‌های جهانی و مزدوران شان در افغانستان و سراسر جهان به خون غلتیده اند، ابراز داریم. آنان بیهوده نمردند، آنان در وجود ما و مبارزه ما زنده ‌اند، پیروزی از آن انقلابیون است‌، متعلق به طبقات استثمارشده و تحت ستم!

زنده‌ باد یاد شهدای سازمان رهایی افغانستان!

زنده‌باد نبرد رهاییبخش انقلابی مردم افغانستان با هدف انقلاب سوسیالیستی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا!

زنده‌باد افغانستان آزاد‌، مستقل و سوسیالیست در جهان سوسیالیستی!

زنده‌باد انترناسیونالیزم پرولتری!

زنده‌باد انقلاب سوسیالیستی جهان!

زنده‌باد دیکتاتوری پرولتاریای جهان!

زنده‌باد سوسیالیزم جهانی و کمونیزم جهانی!

با درود‌های کمونیستی،

ولفگانگ ایگرز
به نمایندگی از انترناسیونال کمونیست (استالینیست – خوجه‌ایستها)

۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا