__ نبـــرد __

  زنده‌ باد کمونیزم‌
 زنده‌ باد انقلاب‌
 زنده‌ باد نبرد خلق‌ ما
 به‌ پیش‌ در این‌ پیکار
 مرگ‌ بر فاشیزم‌ بنیادگرایی‌
 جنبش‌! بپا ایستا!
				 دگرباره‌ باید جنبش‌
 رفیقان‌، شهیدان‌، کمونیستان‌
 با درفش‌ رهایی‌ در راه‌ پرولتاریا
 با پرچم‌ مارکس‌ تا به‌ مائوتسه‌ دون‌
 به‌ پیش‌ در این‌ راه‌ رفیقان‌
						 به‌ پیش‌!

 در راه‌ احمد
 در راه‌ مینا
 روانیم‌ روانیم‌ روان‌ استوار
 ضد دژخیمان‌، ضد خاینان‌
 وطن‌ را و خلق‌ را رهانیم‌ رها
 تا باشیم‌ مومن‌ بهر این‌ آرمان‌
 تا سازیم‌ محکم‌ عزیز سازمان‌
 برپا رفیقان‌
 برپا رفیقان‌
 ما پیشتاز تا پیروزی‌ سوسیالیزم‌
 در راه‌ احمد
 در راه‌ مینا
 ما پیشتاز تا پیروزی‌ سوسیالیزم‌

 کارگران‌ دهقانان‌ ستمکشان‌
 بپا خیزد
 فرو ریزید کاخ‌ استبداد
 فریاد
 که‌ ای‌ لنین‌ و استالین‌
 پولاد مردان‌
 راه‌ تان‌ پابرجاست‌
 دگر زمان‌، زمان‌ رهایی‌ ماست‌
 بشکنید زنجیر سده‌ ها
 بپا دارید رستخیز، خشم‌ ها
 ستیزه‌ ها، نبردها
 بپاخیزید، بپا دارید درفش‌ سوسیالیزم‌
 در میهن‌ سوخته‌ مان‌ افغانستان‌


 ای‌ خلق‌ جانباز
 پیکار بکن‌ ساز
 که‌ اینک‌ زمان‌ رهایی‌ تست‌
 نابود بکن‌ ببا قهرت‌ ستمگر
 که‌ هست‌ بازوانت‌ پیکار پرور
 دشمن‌ بلرزد از شورش‌ تو
 نابود بگردد از خیزش‌ تو
 ای‌ خلق‌ جانباز
 پیکار بکن‌ ساز
 که‌ اینک‌ زمان‌ رهایی‌ تست‌

 ما موج‌ سرخ‌
 زخون‌ شهیدان‌
 فریاد می‌داریم‌
				 انتقام‌
 به‌ جلاد گو کای‌ تبهکار
 هنوز یک‌ انتقام‌ است‌ از هزار
 ما ستانیم‌ خواهد زیک‌ یک‌ انتقام‌
 به‌ انتقام‌ وفاداریم‌ چون‌ انقلاب‌
 تا ایمان‌ است‌ در رگ‌ رگ‌ مان‌
 ماییم‌ شبچراغ‌ آزادی‌ افغانستان‌

 در راه‌ احمد
 در راه‌ مینا
 مشعل‌ فروزیم‌ ز پیش‌ پر شرار
 تا بیند دنیا
				 کز میهن‌ ما
 دموکراسی‌ تابد چو مهر و چو ماه‌
 تا غریوش‌ درد پرده‌ی‌ شب‌
 سپیده‌ بتابد ز تاریکی‌ ها
 در راه‌ احمد 
 در راه‌ مینا
 ما پیشتاز تا پیروزی‌ سوسیالیزم‌
 در راه‌ احمد
 در راه‌ مینا
 روانیم‌ روانیم‌ روان‌ استوار

__ ستاره‌های سرخ __

تابد کنون به خاطرم 
از عمق شب ستاره‌ای
کز پیچ و تاب تیره‌گی
رخشان جهید، شب را درید
به آسمان سعیدجان ستاره بود و پر کشید
قدم به دشت خون نهاد 
سرود عشق بر گرفت
وتا کرانه‌ی امید، ندای سرخ جان گرفت
شکور و داوود و وحید
ز راه وعزم و عهد خود
کریم و حارث و کبیر
با نغمه های آتشین
به پیشگاه صبحدم ستاره‌ی سحر شدند
ز محسن و فهیم جان شفق ز راه در رسید
بهار صبح رزم شد جوانه‌ی سحر دمید
و بوته های انتقام تولد رهایی شد
حکیم و احمد و یمین
به پیشواز لاله ها
بصیر و راهب و متین
با استقامت و یقین
و ریشه های جاودان گلگونه و ثمر شدند

__ ندای رنجبر __

از عبدالالله رستاخیز

  کجا دام عدو سازد اسیرم
که آگاه است از مکرش ضمیرم
نیوشم چون پیام خاور سرخ
کمان کهکشان نارد به زیرم
به سوی جبهه پر گیرم پیاپی
که من شاهین رزم اوجگیرم
ز برق خشم سوزم دشمن خلق
که خونین جست پیکار کبیرم
شکست بند اندر عرصه‌ی خصم
که درس از شعله‌ی جاوید گیرم 

__ آتش انتقام __

  آنچه از لابلای زخم‌ها
از دل و دیده‌ی مادران
آنچه با گامهای دلیران
یا که از یادگار شهیدان
می‌دمد
می‌جهد به قلب‌ها
آتش است
آتش انتقام

اگر که لاله‌ها
می‌تپند به انتظار فردا
و شوق آزادی
تک سرود جاودان
رهروان است
همرهش
آتش است
آتش انتقام
  از تفنگ‌ها
در کمین و بغض تاریکی
آنچه از قلب دشمنان
می‌گشاید رهی
آتش است
آتش انتقام

می‌دمد
می‌جهد به قلب‌ها
آتش است
آتش انتقام!

__ د احمد لار __

  د احمد وینی کښی سپرغی وهی غچ د کارگرانو
په دی لار کښی سری لمبی وهی قهر د بزگرانو

د انقلاب بیړی رهی ده د ولسونو په غورځنگ کی
د انتقام غشی ویریږی د اتلو شهیدانو
څوک پورته د سباوون دی د آزادی به وږمو کی
انځور ده دخلاصون لاره مشعل کی د زیارکسانو

ای ملگرو پاڅی پاڅی د ځبیښاک په کور توپان شی
وریت انگار کی خاینان کړی د سازمان قهرمانانو
ولکی توری وریځی هیواد نه د څټک په بریښنا
ټوپک په لاس غلبیل غلبیل کړی ټټر د غلیمانو

سور بیرغ پورته در انقلاب کړی انقلاب انقلاب
جگ غږ کړی په سره کاروان کی دکارگرو دهقانانو
جوړ بڅر کی د مردکیو د خپلواکی مرچلو کی
مات دښکیلاک ځنځیر کړی ای د احمد لارویانو

__ سرود انترناسیونال __

برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی
شوریده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی
باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند
و آنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هرچیز گردند

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها

برما نبخشند فتح و شادی نه بت، نه شه نه قهرمان
با دست خود گیریم آزادی در پیکارهای بی امان
تا ظلم از عالم بروبیم نعمت خود آریم به کف
دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتیکه آهن گرم است

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها

تنها ما توده جهانی, اردوی بیشمار کار
داریم حقوق جهانبانی نه که خونخواران غدار
غرد وقتی رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخیمان
در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نور افشان

روز قطعی جدال است 
 آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها

__ ای احمد عزیز که راه تو روش __

ای احمد عزیز که راه تو روشن است ...
راه رهایی همه اولاد میهن است 
...
ای احمد عزیز
رهبر تویی معلم و ما رهروان تو 
یاران به دست بیرق تو در جهیدن است 
او او او 
اندیشه‌ی تو هست بسا نزد ما عزیز
 بنیاد هر رهایی و از بند رستن است 
ای احمد عزیز 
....
.... 
قلبت فشرد درد وطن در عرصه‌ی نبرد 
نازم شکیب دردی‌ که در راه میهن است 
او او او او 
در خون ما عجین شده مضمون «مشعل»ات
پیوند به توده‌هات به مطلب رسیدن است
ای احمد عزیز 
....
....
بس باشکوه‌ست راز نهفتن طی شکنج
آیین رزمیان که لب ناگشودن است
او او او او 
از دشمنی که عادت او خون خوردن است 
 رسم و رواج مردم ما خون گرفتن است
ای احمد عزیز 
....
....
یک روز آمدیم و به یک روز می‌رویم 
 این راه ای رفیق چه فرزانه رفتن است
او او او او 
سوگند کرده‌ایم که گیریم انتقام 
آهنگ زندگی مرا به چه شیون است 
....
....

__ پیمـان‌ __

  احمد به خون تپید در این روز سیاه، روز سیاه
دژخیم گمان نمود دگر کز آسمان ربوده ماه
با شعله‌ای کز خون او زبانه میکشد هنوز
فریاد زنیم بر خلق خود کاتش بود این راه، این راه

احمد فدا نمود جانش بر پرصلابت آرمانش
پیمان کنیم چو جان داریم این سازمانش، این سازمانش
پیمان کنیم چو جان داریم این سازمانش، این سازمانش

اشرف یا که سرور گویم 
یا که شکور، میرویس، محمود
سوگوار به یاد تان خوانیم 
چنین شعر و چنین سرود
سوگوار به یاد تان خوانیم 
چنین شعر و چنین سرود
جان و جانان سازمان اید
درود به یاد تان درود
ای نازنین شهیدان بی‌گور و بی‌نشان ما
ای نام تان وی راه تان
افتخار سازمان ما
ای نام تان وی راه تان
افتخار سازمان ما

در رستاخیز خلق ما 
با قلب محکم آتش‌فام
با گلوله گیریم ز احمد تا به محمود انتقام
با گلوله گیریم ز احمد تا به محمود انتقام
سازیم فدا جان را گیریم ما انتقام، ما انتقام

دیدی چسان به عهد خویش 
نمودیم استوار وفا
غریو رفیقان این چنین
که زنده باد تفنگ ما
غریو رفیقان این چنین
که زنده باد تفنگ ما

که زنده باد تفنگ ما
که زنده باد تفنگ ما
که زنده باد تفنگ ما
که زنده باد تفنگ ما

__ بخون‌ خفتگان‌‌ __

 ما مشعل‌ بدست‌
 رویم‌ بی‌ برگشت‌
 در توفانی‌ پرخون‌ و گلولّه‌
 تازیم‌ بیهراس‌
 در قلب‌ خصمان‌
 در جنگ‌ استوار چون‌
 به‌ خلق‌ وفادار چون‌
			 بخون‌ خفتگان‌
 جان‌ بباختند، نشناختند
 سازش‌ و تسلیم‌ تا بمرگ‌ در پولیگون‌
 
 ای‌ شهیدان‌، قهرمانان‌
 سوگند بخون‌ تان‌ داریم‌،
 ای‌ شهیدان‌ قهرمانان‌
 سوگند بخون‌ تان‌ داریم‌:

 کین‌ سوگوار وطن‌
 این‌ جان‌ بی‌تن‌
 زفاشیست‌ ها
 رها بگردانیم‌
 بر مجروح‌ قلبش‌
 بر سوخته‌ جانش‌
 درفش‌ رهایی‌ فرازیم‌
 

دکمه بازگشت به بالا